ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบล ท่าอิฐ

อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000

E-mail : [email protected]

เบอร์โทรติดต่อ

โทรศัพท์ : 0 5540 9999

(ต่อ) อาคารศูนย์แพทย์ฯ

2148 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

2149-2150 : ฝ่ายการศึกษา

2151 : ห้องผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ

2152 : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทางการศึกษา

2249 : ห้องรับรองผู้บริหาร,ฝ่ายงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา,ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ทะเบียนและวัดผล,ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์

2250 : ห้องเรียน ชั้น 2

2181 : ห้องเรียน ชั้น 3

(ต่อ) อาคารหอพักนิสิตแพทย์

8713 : สำนักงานหอพักนิสิตแพทย์ ชั้น 1

8714 : ห้องแม่บ้าน

8715 : หอพักนิสิตแพทย์ ชั้น 3

8716 : หอพักนิสิตแพทย์ ชั้น 4

โทรสาร : 0 5540 9999 ต่อ 2248