PDPA คืออะไร ?

แจ้งเบาะแส ติดตามสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรสายด่วน 095-309-2692

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่2/64

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา

พันธกิจ

บริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกแก่นิสิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข

ค่านิยม

รู้หน้าที่ มีน้ำใจ รับผิดชอบ