ปีการศึกษา 2566

Best Lecturer ในระดับชั้นคลินิก

อาจารย์ในดวงใจระดับชั้นคลินิก

นิสิตแพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม

ปีการศึกษา 2565

นิสิตแพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม

อาจารย์ในดวงใจระดับชั้นคลินิก

ปีการศึกษา 2564

นิสิตแพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม

อาจารย์ในดวงใจระดับชั้นคลินิก

ปีการศึกษา 2563

อาจารย์ในดวงใจระดับชั้นคลินิก