ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ในดวงใจระดับชั้นคลินิก

ปีการศึกษา 2563

นิสิตแพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม

อาจารย์ในดวงใจระดับชั้นคลินิก