โครงสร้างผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

Aryut
นพ.อายุส ภมะราภา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
พ.สมเจตน์
นพ.สมเจตน์ ชัยเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ฝ่ายการแพทย์
รูป ผอ.วัชรพล (บรรณาธิการ)
ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

อ.นพ.วัชรพล (7)
ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล
ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
อ.อนงค์ (1)

พญ.อนงค์ เบญจฆรณี
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ

ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ทะเบียนและวัดผล

อ.นพ.วฤธ (6)
นพ.วฤธ นิลพานิช
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทางการศึกษา
อ.นพ.อดิศร (7)
นพ.อดิศร บุนนาค
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์
อ.พญ.สุขุมาล (4)
พญ.สุขุมาล สุวรรณคำ
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
อ.นพ.กานต์ (2)
นพ.กานต์ ชัยรัตน์
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายการศึกษา
อ.นพ.ฐิติพงศ์ (1)
นพ.ฐิติพงศ์ ภู่ประเสริฐ
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝ่ายงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล 22 กรกฎาคม 2565