ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ครอบครัว
  • อาจารย์แพทย์หญิงกนกวรรณ   สิทธิวิรัชธรรม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน
  • อาจารย์นายแพทย์กฤช   จารุชาต (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
  • อาจารย์นายแพทย์กิติศักดิ์   ประกอบทรัพย์ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาพยาธิวิทยาคลินิค
  • อาจารย์นายแพทย์อดิศร   บุนนาค (นายแพทย์ชำนาญการ)