เป้าหมาย : สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้านแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา

นโยบาย :

  1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานโดยมีระบบประกันคุณภาพ
  2. ส่งเสริม สนับสนุนงานกิจการนิสิตเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. พัฒนาบุคลากรและนิสิตแพทย์ ให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและมีศักยภาพสูงขึ้น
  4. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและหลักธรรมาภิบาล