ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2148

นางสาวนงลักษณ์ เครือเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธรรมศักดิ์ จารุชาต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริวิมล นะเนตร
นักจัดการงานทั่วไป

นางนงลักษณ์ ภู่โต
พนักงานบริการ

นายอนนท์ มูลนิล
พนักงานบริการ

นายราชัญ สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายการศึกษา ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2149-2150

นางสาวจิราภรณ์ เรือนมณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางมีนา ยอดถา
นักวิชาการศึกษา

นางปานทิพย์ สังข์ทอง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปัญจรัศม์ แสงรอด
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกานดา เทียนนาค
นักวิชาการศึกษา

นางสาวชนัฐกานต์ กันธิมา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิยดา เชียงเลน
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์ ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2249

นางสาวพัชราภรณ์ หาญประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภานุมาศ วงษ์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปิยลักษณ์ แสนนก
พนักงานบริการ

นายฐาปนพงศ์ พรมทุ่ง
พนักงานบริการ

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2148

นางสาวเกณิกา หวาดเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนาตยา วงศ์แก้ว
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ทะเบียนและวัดผล ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2249

นางสาวผกากรอง มากโม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ทะเบียนและวัดผล
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2249

นางสาวมัณฑนี แก้วกูล
หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภัทรา เกิดโต
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวศุภวรรณ ค้ำชู
วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทางการศึกษา ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2152

นางสาวพิริยาพร เมืองตุ้ม
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทางการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปิสรานนฑ์ อิสระรัตน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายอานนท์ เทพกัณฑ์
นักวิชาการศึกษา (หุ่นทางการศึกษา)

นางสาวอรวรรณ ยองเปง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา