ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2148

ฝ่ายการศึกษา ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2149-2150

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์ ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2249

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2148

ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ทะเบียนและวัดผล ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2249

ฝ่ายงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2249

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทางการศึกษา ติดต่อ : 0 5540 9999 ต่อ 2152