ฐานข้อมูล Uptodate เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมากถึง 20 สาขาวิชาทางการแพทย์คือ อายุรแพทย์ สูตินารีและกุมารแพทย์ ศัลยศาสตร์ จิตเวช ข้อมูลใน UpToDate ได้ถูกสรุป วิเคราะห์ และ recommendation โดยการให้เกรด ในแต่ละบทความโดยการดูจากคุณภาพของหลักฐานทาง evidence base โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในสาขานั้นๆเป็นผู้แต่งบทความ โดยสมารถใช้ในรูปแบบ Anywhere ผ่าน Application ได้

Libsearch SMART
room
Meeting 1 SMART
room
Meeting room 2

Contact Us

Medical Education Center Uttaradit Hospital

Monday – Friday, 8.30am to 8.30pm
Saturday – Sunday, 9.30am to 5.30pm
Information 055 409999 ext.1412-3 

E-mail: [email protected]

©2022 www.mecutth.com all rights reserved.