วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา

Vision : Is an institute producing doctors that meet the standards of the Medical Council.

 

พันธกิจ : บริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกแก่นิสิตแพทย์ ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

Mission : Management of curriculum and clinical teaching for medical students according to the curriculum Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Naresuan University, a project to produce more doctors for Rural People, Ministry of Public Health.