วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา

พันธกิจ

บริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกแก่นิสิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข

ค่านิยม

รู้หน้าที่ มีน้ำใจ รับผิดชอบ

Recommended Articles