ความชำนาญพิเศษ : สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  • อาจารย์นายแพทย์วัชรพล   ภูนวล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
  • อาจารย์นายแพทย์อนุชิต   ศรีพลากิจ (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงสุธิดา   อ่ำเอี่ยม (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงบุณฑริกา   ละอองทัพ (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงสุภาวรรณ   รังษีจำรัส (นายแพทย์ชำนาญการ) หมายเหตุ : ลูกจ้างรายวัน