ความชำนาญพิเศษ : สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • อาจารย์แพทย์หญิงสุนทรี   ลาภใหญ่ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงชิดชนก   เอกวัฒนกุล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
  • อาจารย์นายแพทย์ณุกานต์   กาญจนประดิษฐ์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงอรชพร   ปาณธูป (นายแพทย์ชำนาญการ)