พญ.ชิดชนก ลาภใหญ่ (1)

อาจารย์แพทย์หญิงชิดชนก เอกวัฒนกุล
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.สุนทรี ลาภใหญ่ (2)

อาจารย์แพทย์หญิงสุนทรี ลาภใหญ่

อ.ณุกานต์ (2)

อาจารย์นายแพทย์ณุกานต์ กาญจนประดิษฐ์

พญ.อรชพร ปาณธูป (2)

อาจารย์แพทย์หญิงอรชพร ปาณธูป