เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

LOGO

อาจารย์แพทย์หญิงอรุณโรจน์ จำปาน้อย
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

DSC04375

อาจารย์แพทย์หญิงวิภาวรรณ สีสังข์

DSC02069

อาจารย์นายแพทย์ธนกร สุขสุวรรณ

พญ.กรวรรณ ทองสุจริตกุล

อาจารย์แพทย์หญิงกรวรรณ ทองสุจริตกุล

นิติเวชศาสตร์

พญ.อนัญญา

อาจารย์แพทย์หญิงอนัญญา สันติรักษ์พงษ์ หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์

DSC04669

อาจารย์นายแพทย์ธนวัฒน์ สุคันธวณิช