ความชำนาญพิเศษ : สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • อาจารย์แพทย์หญิงวิภาวรรณ   สีสังข์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงเนาวกุล   ศิริน้อย (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงอรุณโรจน์   จำปาน้อย (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์นายแพทย์วิชยะ   ทัฬหกิจ (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงสุนทรา   บุญชู (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขานิติเวช
  • อาจารย์แพทย์หญิงอนัญญา   สันติรักษ์พงษ์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์นายแพทย์ธนวัฒน์   สุคันธวณิช (นายแพทย์ชำนาญการ)