ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์
 • อาจารย์นายแพทย์ชูชาติ   คูศิริรัตน์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
 • อาจารย์นายแพทย์วีระวุฒิ   มิ่งขวัญ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงนันทพร   ภิโรกาศ (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์นายแพทย์อมเรศ   ภมะราภา (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์นายแพทย์พิทวัส   แซ่ซือ (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงสุชาดา   อินทร์ยา (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์นายแพทย์ณัฐสิทธิ์   ศุภเวชกรกิจ (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์นายแพทย์ธนากร   มณีเจริญ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) หมายเหตุ : กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
 • อาจารย์แพทย์หญิงกาญจนา   กีรติเรืองรอง (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 • อาจารย์นายแพทย์สุเพลง   พาทพุทธิพงศ์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
 • อาจารย์นายแพทย์ฐิติพงศ์   ภู่ประเสริฐ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงจินดารัตน์   เนตรจำนงค์ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงอนันตาพร   ภู่ประเสริฐ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • อาจารย์แพทย์หญิงอภิญญา   ฟักทองอยู่ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาประสาทวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงพัณน์ญรัศ   พันธุ์เขียน (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงนวลกมล   จารุชวลิต (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • อาจารย์แพทย์หญิงสิริภา   พัวศรีพันธุ์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญการพิเศษ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อาจารย์แพทย์หญิงสิริลักษณ์   ยิ้มเจริญ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
 • อาจารย์นายแพทย์กวินท์   ชุติคงเฉลิมโรจน์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์นายแพทย์กานต์   ชัยรัตน์ (นายแพทย์)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
 • อาจารย์แพทย์หญิงนวพร   ตันศิริ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงญาณิกา   จินดาไมล์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์นายแพทย์วสันต์   ธีรจางคพิชัย (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • อาจารย์แพทย์หญิงประภัสสร   อัศวโสตถิ์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญการพิเศษ : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • อาจารย์นายแพทย์พงษ์ศรัณย์   ศรีภิรมย์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาตจวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงพวงเพ็ชร   พฤกษ์ไพศาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • อาจารย์แพทย์หญิงวิรงรอง   ทองตัน (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอยุรศาสตร์ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์นายแพทย์ภาสกร   ปุจฉาการ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต
 • อาจารย์นายแพทย์ศิวดล   สันหพาณิชย์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคไต
 • อาจารย์นายแพทย์ธนวรรษ   พลูเกิด (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง และการตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • อาจารย์แพทย์หญิงนิยุตตา   ทักษิณ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)