ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อาจารย์นายแพทย์สุวิทย์   ดิลกวัฒนา (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
  • อาจารย์นายแพทย์สุรชัย   ธำรงโรจนโกมล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
  • อาจารย์นายแพทย์วฤธ   นิลพานิช (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
  • อาจารย์นายแพทย์กังวาน   พงษ์ดารา (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์นายแพทย์โอฬาร   บ่อคำ (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์นายแพทย์กาจชาญ   ลิ้มธราภรณ์ (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
  • อาจารย์นายแพทย์ณัฐดนัย   ชีวสิทธิรุ่งเรือง (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์นายแพทย์จักรฤษณ์   กีรติเรืองรอง (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์นายแพทย์ทรงพล   พิมพ์ประสาน (นายแพทย์)