DSC02313

อาจารย์นายแพทย์ทรงพล พิมพ์ประสานต์
หัวหน้าภาควิชาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

DSC02189

อาจารย์นายแพทย์วฤธ นิลพานิช

DSC02252

อาจารย์นายแพทย์สุรชัย ธำรงโรจนโกมล

DSC02270

อาจารย์นายแพทย์กังวาน พงษ์ดารา

DSC02323

อาจารย์นายแพทย์โอฬาร บ่อคำ

DSC02225

อาจารย์นายแพทย์จักรกฤษณ์ กีรติเรืองรอง

DSC02210

อาจารย์นายแพทย์ณัฐดนัย ชีวสิทธิรุ่งเรือง

DSC02235

อาจารย์นายแพทย์กาจชาญ ลิ้มธราภรณ์

นพ.อานน ทัศนะบรรจง

อาจารย์นายแพทย์อานน ทัศนะบรรจง

นพ.นิติพงษ์ เตชูปกรณ์1

อาจารย์นายแพทย์นิติพงษ์ เตชูปกรณ์