อ.นพ.เอนก ชัยธรรม (2)

อาจารย์นายแพทย์เอนก ชัยธรรม
หัวหน้าภาควิชาสูติ-นรีเวชกรรม

DSC05409

อาจารย์นายแพทย์สมเจตน์ ชัยเจริญ

อ.พญ.รวีวรรณ คำมั่น (2)

อาจารย์แพทย์หญิงรวีวรรณ คำมั่น

อ.พญ.นริสา เจนรุ่งโรจน์สกุล (3)

อาจารย์แพทย์หญิงนริสา เจนรุงโรจน์สกุล

พญ.นิรัชญา บุญคง

อาจารย์แพทย์หญิงนิรัชญา บุญคง

อ.พญ.อัมภิวัลย์ บุญช่วย (3)-2

อาจารย์แพทย์หญิงอัมภิวัลย์ บุญช่วย

อ.พญ.พนารัตน์ สิริคุณาลัย (4)-2

อาจารย์แพทย์หญิงพนารัตน์ สิริคุณาลัย

อ.นพ.ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น (3)

อาจารย์นายแพทย์ภาณุพัธุ์ หอมกรุ่น