ความชำนาญพิเศษ : สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • อาจารย์นายแพทย์เอนก   ชัยธรรม (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
  • อาจารย์นายแพทย์เสกสรรค์   แซ่แต้ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงรวีวรรณ   คำมั่น (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • อาจารย์แพทย์หญิงนริสา   เจนรุ่งโรจน์สกุล (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  • อาจารย์แพทย์หญิงอัมภิวัลย์   บุญช่วย (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  • อาจารย์แพทย์หญิงพนารัตน์   สิริคุณาลัย (นายแพทย์ชำนาญการ)