ความชำนาญพิเศษ : สาขาศัลยศาสตร์
 • อาจารย์นายแพทย์นราธิป   ปริชาตสมบัติ (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ   คันธรส (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • อาจารย์แพทย์หญิงนัดดา   แก้วคำแสน (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงปิยนุช   เวศานนทเวช (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงณัฎฐิวรรณ   แสงโจนธงชัย (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาประสาทศัลศาสตร์
 • อาจารย์นายแพทย์ธีรวุฒิ   พุทธรักษ์ขิต (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
 • อาจารย์นายแพทย์มนตรี   สระทองหย่อม (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
 • อาจารย์นายแพทย์ชลิต   เที่ยงตรง (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์พีรชา   คูเกษมกิจ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงสุขุมาล   สุวรรณคำ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาประสาทศัลยศาสตร์ อนุสาขาประสาทไขสันหลัง
 • อาจารย์นายแพทย์จิตติพงษ์   โนพวน (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์ พันโทจิรวิทย์   ขาวเมืองน้อย (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
 • อาจารย์นายแพทย์ฐิติ   ภมรศิลปธรรม (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
 • อาจารย์นายแพทย์อิทธิศักดิ์   แสงกลับ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารศัลยศาสตร์
 • อาจารย์แพทย์หญิงมารินทร์   พลขันธ์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
 • อาจารย์นายแพทย์ศุภมงคล   ธนยศเจริญ (นายแพทย์ชำนาญการ)