LOGO

พันโทอาจารย์นายแพทย์จิรวิทย์ ขาวเมืองน้อย
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

LOGO

อาจารย์นายแพทย์พีรชา คูเกษมกิจ

LOGO

อาจารย์นายแพทย์ฐิติ ภมรศิลปธรรม

LOGO

อาจารย์นายแพทย์มนตรี สระทองหย่อม

DSC04259

อาจารย์นายแพทย์ธีรวุฒิ พุทธรักษ์ขิต

DSC03985

อาจารย์นายแพทย์ไตรภพ เปี่ยมรุ่งเรือง

DSC04325

อาจารย์นายแพทย์นราธิป ปริชาตสมบัติ

DSC04735

อาจารย์นายแพทย์ชลิต เที่ยงตรง

DSC04835

อาจารย์แพทย์หญิงสุขุมาล สุวรรณคำ

DSC04062

อาจารย์แพทย์หญิงณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย

DSC04425

อาจารย์แพทย์หญิงปิยนุช เวศานนทเวช

อ.พญ.มารินทร์ (3)

อาจารย์แพทย์หญิงมารินทร์ พลขันธ์

DSC04786

อาจารย์นายแพทย์อิทธิศักดิ์ แสงกลับ

DSC03945

อาจารย์นายแพทย์ศุภวุฒิ เสริฐสถิตย์

DSC04750

อาจารย์นายแพทย์วีรยุทธ สิริลาภยศ

LOGO

อาจารย์นายแพทย์จิตติพงษ์ โนพวน

LOGO

อาจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ คันธรส

LOGO

อาจารย์นายแพทย์นรนนท์ บุญยืน

LOGO

อาจารย์นายแพทย์ศุภมงคล ธนยศเจริญ

LOGO

อาจารย์แพทย์หญิงอารดา ขำสุนทร