ความชำนาญพิเศษ : สาขาวิสัญญีวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงสมภวรรณ   อินสัน (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
  • อาจารย์นายแพทย์กริช   นนทวาสี (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงพิชญาพร   ใจบุญ (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงสุวีรา   คล้ายวัตร (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาวิสัญญี วิสัญญีสำหรับการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
  • อาจารย์แพทย์หญิงชาลิณี   วจนานวัช (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : การระงับปวด
  • อาจารย์แพทย์หญิงยุวรินทร์   โฆษิตวรกิจกุล (นายแพทย์ชำนาญการ)