นพ.กริช นนทวาสี

อาจารย์นายแพทย์กริช นนทวาสี
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

พญ.สมภวรรณ อินสัน

อาจารย์แพทย์หญิงสมภวรรณ อินสัน

พญ.ชาลิณี วจนานวัช

อาจารย์แพทย์หญิงชาลิณี วจนานวัช

พญ.พิชญาพร ใจบุญ

อาจารย์แพทย์หญิงพิชญาพร ใจบุญ

พญ.สุวีชชา ธำรงโชติ

อาจารย์แพทย์หญิงสุวิชชา ธำรงโชติ

พญ.สุชีรา รัตนมุง

อาจารย์แพทย์หญิงสุชีรา รัตนมุง

พญ.ยุวรินทร์ โฆษิตวรกิจกุล

อาจารย์แพทย์หญิงยุวรินทร์ โฆษิตวรกิจกุล