ความชำนาญพิเศษ : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
  • อาจารย์แพทย์หญิงพิชญา   ศักดิ์ศรชัย (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงกรองกราญจน์   ผลมานะ (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงกนกวรรณ   เสมานุกูล (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงรัตนวลี   มณีเจริฐ (นายแพทย์ปฏิบัติการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงฐิตารีย์   สุวรรณาลัย (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)