สำเนาของ พญ.เนตรนภา ภมะราภา2

อาจารย์แพทย์หญิงเนตรนภา ภมะราภา
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

พญ.กชนันทน์ เพ็ชรราช2

อาจารย์แพทย์หญิงกชนันทน์ เพ็ชรราช

พญ.วรวรรณ ปิ่นรัตน์

อาจารย์แพทย์หญิงวรวรรณ ปิ่นรัตน์

นพ.อุฬาร วิเลขา

อาจารย์นายแพทย์อุฬาร วิเลขา

นพ.สานิตย์ ศรีเพชร

อาจารย์นายแพทย์สานิตย์ ศรีเพชร

นพ.พงศวัฒน์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์นายแพทย์พงศวัฒน์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา