ความชำนาญพิเศษ : สาขาจิตเวชศาสตร์
  • อาจารย์แพทย์หญิงกชนันทน์   เพ็ชรราช (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์นายแพทย์อุฬาร   วิเลขา (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์นายแพทย์สานิตย์   ศรีเพชร (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน และอายุรศาสตร์
  • อาจารย์แพทย์หญิงเนตรนภา   ภมะราภา (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
  • อาจารย์แพทย์หญิงชุลีกร   สิทธิสันติ์ (นายแพทย์ชำนาญการ)