พญ.วิลาวรรณ กิจสวัสดิ์

อาจารย์แพทย์หญิงวิลาวรรณ กิจสวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

พญ.ติรนิตย์ ผลจันทร์

อาจารย์แพทย์หญิงติรนิตย์ ผลจันทร์

พญ.ขวัญณรี ศรีพลากิจ

อาจารย์แพทย์หญิงขวัญณรี ศรีพลากิจ

LOGO

อาจารย์แพทย์หญิงนัยนี สุวัตถี

LOGO

อาจารย์นายแพทย์สุรพงษ์ ดีพอ