ความชำนาญพิเศษ : สาขาจักษุวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงติรนิตย์   ผลจันทร์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงนัยนี   สุวัตถี (นายแพทย์ชำนาญการ)
  • อาจารย์แพทย์หญิงขวัญณรี   ศรีพลากิจ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • อาจารย์นายแพทย์สุรพงษ์   ดีพอ (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
  • อาจารย์แพทย์หญิงวิลาวรรณ   กิจสวัสดิ์ (นายแพทย์ชำนาญการ)