ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารเวชศาสตร์
 • อาจารย์แพทย์หญิงอนงค์   เบญจฆรณี (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงวาสนา   วินัยพานิช (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงศรีสกุล   อุ่นพันธ์ (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงนทสรวง   ชาวปรางค์ (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์แพทย์หญิงภานุรัตน์   เชื้อเย็น (นายแพทย์ชำนาญการ)
 • อาจารย์นายแพทย์ชัยยะ   น้อยมา (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
 • อาจารย์แพทย์หญิงพัชรนภา   จงอัจฉริยกุล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์   เจียมสัจจะมงคล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
 • อาจารย์แพทย์หญิงมณฑนา   ฟูน้อย (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารเวชศาสตร์,อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 • อาจารย์นายแพทย์ศรายุทธ   ปินตา (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • อาจารย์นายแพทย์สุลักษณ์   อิศราดิสัยกุล (นายแพทย์ชำนาญการ)
ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
 • อาจารย์แพทย์หญิงธนวรรณ   เหล่าพิพัฒนา (นายแพทย์ชำนาญการ) หมายเหตุ : ช่วยราชการ
ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
 • อาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์   พันธุ์แก้ว (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)