ปณิธาน/ปรัชญา/เป้าหมาย

ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะสร้างนิสิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้านแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา

และด้านสร้างเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา

สอนและเรียนให้เกิดปัญญา

เป้าหมาย

สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้านแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา

Recommended Articles