ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบล ท่าอิฐ

อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000