ขั้นตอนการรับบริการ คลิกที่นี่

ระบบจองห้องเรียน/ถ่ายรูป
คลิกที่นี่

เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทางการศึกษา
คลิกที่นี่

ติดต่อนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
>>> ปิสรานนฑ์  อิสระรัตน์

ติดต่อเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
>>> อรวรรณ  ยองเปง

โทรศัพท์ 0 5540 9999 ต่อ 2152