ขั้นตอนการรับบริการ คลิกที่นี่

ระบบจองห้องเรียน/ถ่ายรูป คลิกที่นี่

เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อทางการศึกษา คลิกที่นี่

ติดต่อนักวิชาการโสตทัศนศึกษา >>> ปิสรานนฑ์  อิสระรัตน์

ติดต่อเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา >>> อรวรรณ  ยองเปง

โทรศัพท์ 0 5540 9999 ต่อ 2152