ค่านิยม : รู้หน้าที่ มีน้ำใจ รับผิดชอบ

ปณิธาน : มุ่งมั่นที่จะสร้างนิสิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้านแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา และด้านสร้างเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา : สอนและเรียนให้เกิดปัญญา